VPAT Academy: Soft Skill ครั้งที่ 2

Video

Description

VPAT Academy: Soft Skill กฎหมายเบื้องต้นสำหรับสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกในยุคดิจิทัล โดย สพ.ญ.สุชาดา หัทยานานนท์ ฝ่ายกฎหมาย (สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย) รับชมฟรี สำหรับ นิสิต นักศึกษา และสมาชิก VPAT ทาง Facebook: VPAT ACADEMY https://www.facebook.com/groups/1878566362380542 (การรับเข้ากลุ่มพิจารณาจากการตอบคำถามขอเข้ากลุ่มที่สมบูรณ์) ดำเนินการโดย VPAT ACADEMY สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)