VPAT Academy: Soft Skill ครั้งที่ 3

Video

Description

VPAT Academy: Soft Skill ครั้งที่ 3 ความรู้เบื้องต้นสำหรับสัตวแพทย์ในการรับมือกับสุนัขที่มีปัญหาพฤติกรรม โดย อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับชมฟรี สำหรับ นิสิต นักศึกษา และสมาชิก VPAT ทาง Facebook: VPAT ACADEMY https://www.facebook.com/groups/1878566362380542 ดำเนินการโดย VPAT ACADEMY สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)