VPAT Academy: Soft Skill ครั้งที่ 4

Video

Description

VPAT Academy: Soft Skill ครั้งที่ 4 ความรู้เบื้องต้นสำหรับสัตวแพทย์ เพื่อการจัดการปัญหาทางพฤติกรรมที่พบบ่อยในแมว โดย อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม รับชมฟรี สำหรับ นิสิต นักศึกษา และสมาชิก VPAT ทาง Facebook: VPAT ACADEMY https://www.facebook.com/groups/1878566362380542 ดำเนินการโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)