VPAT Academy การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ สำหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2

Video

Description

การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ สำหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ บริหารจัดการหนี้สิน โดย น.สพ.ธนัฐ ศิริวรางกูร รับชมทาง Facebook group: VPAT Academy (ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มต้องตอบคำถามให้ครบ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับ สัตวเเพทย์ และนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ เท่านั้น) ดำเนินการโดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)