VPAT Academy การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ สำหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4

Video

Description

VPAT Academy การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ สำหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 เรื่อง เริ่มลงทุน ก็เริ่มมั่งคั่ง โดย น.สพ.ธนัฐ ศิริวรางกูร ขอบพระคุณผู้สนับสนุน VPAT PARTNERSHIP 2022 ดำเนินการโดย VPAT ACADEMY สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)