VPAT Committee

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
Asst. Prof. Rungrote Osathanon
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อุปนายกคนที่ 1
รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร
Assoc. Prof. Dr. Kaitkanoke Sirinarumitr
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกรับเลือกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
Inst. Dr. M.L. Narudee Kashemsant
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปนายกคนที่ 2
รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม
Assoc. Prof. Dr. Rosama Pusoonthornthum
รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต
Assoc. Prof. Dr. Chainarong Lohachit
ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล
Dr. Kittika Chaisupatanakul
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
ที่ปรึกษา
ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์
Asst. Prof. Dr. Monchanok Vijarnsorn
รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา
ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์
Professor Dr. Sanipa Suradhat
ภาควิชาจุลชีววทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ
Dr. Boonlert Prechatangkit
ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์
ที่ปรึกษา
สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์
Dr. Apiradee Chutarat
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
ที่ปรึกษา
ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
Professor Dr. Kaywalee Chatdarong
ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง
Assoc. Prof. Walasinee Sakcamduang
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา
สพ.ญ.สุภัทรา ยงศิริ
Dr. Supattra Yongsiri
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด สะพานสูง
ที่ปรึกษา
รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล
Assoc. Prof. Dr. Nuvee Prapasarakul
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขาธิการ
ผศ.ดร.สพ.ญ.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม
Asst. Prof. Dr. Namphung Suemanotham
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยเลขาธิการ
อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต
Inst. Dr. Jeerawat Soonthornsit
ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการการศึกษาต่อเนื่อง
ผศ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์
Asst. Prof. Maturawan Tunhikorn
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิก และการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายนโยบายและแผน
รศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์
Assoc. Prof. Dr. Sirilak Surachetpong
อาจารย์ประจำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์
ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ
Asst. Prof. Dr. Ganokon Urkasemsin Requicha Ferreira
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เหรัญญิก
น.สพ.เกษตร สุเตชะ
Dr. Kaset Sutasha
นายสัตวแพทย์ ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
สพ.ญ.พรนภัส สุฤทธิกุล
Dr. Pornnapas Surittikul
Business Unit Director Companion Animal Business Unit Amcovet Co., Ltd
ฝ่ายต่างประเทศ
สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล
Inst. Dr. Nicole Sirisopit Mehl
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายหารายได้
น.สพ.กนก บำรุงศรี
Dr. Kanok Bamrungsri
โรงพยาบาลสัตว์แจ้งวัฒนะ
ฝ่ายวิชาการ
ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช
Asst. Prof. Siram Suvarnavibhaja
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ
Inst. Selapoom Pairor
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ VPAT Veterinary Nurse
สพ.ญ.มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล
Dr. Mananya Danpitakkul
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด
ประธานฝ่ายทะเบียน
ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
Asst. Prof. Dr. Aksorn Saengtienchai
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ
สพ.ญ.นิภาภรณ์ พัฒนไทยานนท์
Dr. Nipaporn Pattanataiyanon
โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล
Dr. Chaowaphan Yinharnmingmongkol
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร
Inst. Thanate Anusaksathien
คลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ฝ่ายกฎหมาย
สพ.ญ.สุชาดา หัทยานานนท์
Dr. Suchada Huttayananont
DVM, DTBVM VetMed LL.B, Attorney at Law Licence
โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
Inst. Chaiyot Tanrattana
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ VPAT Academy
สพ.ญ.ฐิติรัตน์ ไชยมี
Dr. Thitirat Chaimee
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ และการตลาดอาวุโส แผนกธุรกิจสัตว์เลี้ยง
บรรณาธิการวารสาร
ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
Asst. Prof. Dr. Anucha Sathanawongs
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการกลาง
ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย
Asst. Prof. Phudit Maneesaay
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการกลาง
อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี
Inst. Dr. Paitoon Srimontri
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการกลาง
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล
Asst. Prof. Dr. Sukanya Phalitakul
คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กรรมการกลาง
ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย
Asst. Prof. Dr. Atthaporn Roongsitthichai
คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม