ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
Asst. Prof. Dr. Anucha Sathanawongs

บรรณาธิการวารสาร
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

profile

contact