รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต
Assoc. Prof. Dr. Chainarong Lohachit

ที่ปรึกษา
ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

profile