ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์
Asst. Prof. Dr. Monchanok Vijarnsorn

ประธานโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

profile

contact