รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม
Assoc. Prof. Dr. Rosama Pusoonthornthum

อุปนายกคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

profile

contact