รศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ
Asst. Prof. Dr. Ganokon Urkasemsin Requicha Ferreira

รองประธานโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

profile

contact