อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
Inst. Dr. M.L. Narudee Kashemsant

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

profile

contact