รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล
Assoc. Prof. Dr. Nuvee Prapasarakul

ที่ปรึกษา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

profile

contact