ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย
Asst. Prof. Phudit Maneesaay

ฝ่ายปฏิคม
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

profile

contact